THÔNG BÁO
     HINH ẢNH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
TDN-DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NưỚC
TDN-CUNG CẤP THÔNG TIN CÔ ĐÔNG
TDN-BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018
TDN-Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018
TDN- Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
TDN - THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 BẰNG TIỀN MẶT (5%)
TDN- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai năm 2018
TDN-Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Đèo Nai năm 2018
TDN- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
BÁO CÁO CỦA TKV VỀ SỞ HỮU CỔ PHẦN TDN
TDN - BỔ SUNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TDN - THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
TDN-Báo cáo thường niên năm 2017
TKV báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của TDN
TKV Thông báo giao dịch cổ phiếu của TDN
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội ĐCĐ thường niên năm2018
Ông Nguyễn Bá Xô Phó Giám Đốc Công ty được nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 02 năm 2018
Văn bản về việc tăng tỷ lệ sở hữu của TKV
TDN-BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017
1234567

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai