THÔNG BÁO
     HINH ẢNH
Trang chủ > Tin tức sự kiện > Quan hệ cổ đông

TDN-BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

/fileman/Uploads/Quan hệ cổ đông/TDN - Bao cao Quan tri Cong ty nam 2017 (TT155 24-01-2018) - Da ky.pdfCác tin liên quan:
  TDN-Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018
  TDN- Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
  TDN - THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 BẰNG TIỀN MẶT (5%)
  TDN- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai năm 2018
  TDN-Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Đèo Nai năm 2018
  TDN- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  BÁO CÁO CỦA TKV VỀ SỞ HỮU CỔ PHẦN TDN
  TDN - BỔ SUNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
  TDN - THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
  TDN-Báo cáo thường niên năm 2017
  TKV báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của TDN
  TKV Thông báo giao dịch cổ phiếu của TDN
  Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội ĐCĐ thường niên năm2018
  Ông Nguyễn Bá Xô Phó Giám Đốc Công ty được nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 02 năm 2018
  Văn bản về việc tăng tỷ lệ sở hữu của TKV
  TDN-BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017
  Công bố thông tin-TKV mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Đèo Nai
  Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
  Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
  Thông báo-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
  TDN-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
  TDN-Bổ nhiệm cán bộ phụ trách quản trị công ty
  Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty, Thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2017
  TDN-Bổ nhiệm phó Giám đốc Ông: Vũ Trọng Hùng
  TDN-Báo cáo tình hình quản trị công ty quý 2 năm 2017
  Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính
  Thông báo chi trả cổ tức năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai