Trang chủ > Tin tức sự kiện > Quan hệ cổ đông

TĐN - CBTT THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY Từ 01/5/2019

/fileman/Uploads/Quan hệ cổ đông/TDN - CBTT THAY DOI NHAN SU - CHU TICH HDQT CONG TY KY SO.pdfCác tin liên quan:
  Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty
  BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY, BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CUNG CẤP THÔNG TIN QUẢN TRỊ CÔNG TY
  TĐN - BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2020
  TDN-CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG BCTC NĂM 2020
  TDN-Thông báo chi trả cổ tức năm 2019
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
  TDN-Công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  TĐN - TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2020
  TDN-BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  Báo cáo quản trị công ty năm 2019
  Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
  Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty
  Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019
  TDN-CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019
  Thông báo chi trả cổ tức năm 2018
  TĐN - CBTT THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY Từ 01/5/2019
  TDN-Thông báo ngày chôt trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt 10%
  TDN-CBTT nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
  TDN - THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
  TDN-Báo cáo thường niên năm 2018
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  TDN-DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NưỚC
  TDN-CUNG CẤP THÔNG TIN CÔ ĐÔNG
  TDN-BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018
  TDN-Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018
  TDN- Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai