Trang chủ > Tin tức sự kiện > QH cổ đông

TDN-CBTT BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

/fileman/Uploads/Quan hệ cổ đông/quan hệ cổ đông 2/4872-VP-UBCK-pdf.pdfCác tin liên quan:
  TDN- CBTT ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
  TDN-CBTT NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
  TDN-BỔ SUNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
  TDN - BỔ SUNG THÔNG TIN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
  Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2023
  Báo cáo thường niên năm 2022
  TDN- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023
  TDN-Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
  BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIÊM THƯ KÝ CÔNG TY
  TDN-CBTT BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
  TDN- BỔ NHIỆM LẠI KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
  TDN-THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
  TDN-CBTT BỔ NHIỆM LẠI PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
  TDN-Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
  Thống nhất thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền năm 2022( bổ xung)
  TĐN - CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022
  TDN-Chi trả cổ tức năm 2021
  TDN-CBTT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2021
  TDN-CBTT BỔ NHIỆM LẠI PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
  TDN-CBTT NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
  TDN- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021
  TDN-CÔNG BỐ CÁC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2022
  TDN-CBTT DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT-BKS NHIỆM KỲ 2022-2027
  TDN- Thông báo Tài liệu họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Báo cáo thường niên năm 2021
  Kết quả giao dịch cổ phiếu
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai