Trang chủ > Tin tức sự kiện > QH cổ đông

TDN-CBTT danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023

/fileman/Uploads/Quan hệ cổ đông/quan hệ cổ đông 4/TDN- CBTT THONG BAO TRA CO TUC NAM 2023.pdfCác tin liên quan:
  TDN-THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023 BẰNG TIỀN MẶT
  TDN-THÔNG BÁO XÁC NHẬN DANH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC
  TDN-TB về việc cung cấp và tiếp cận thông tin cổ đông
  TDN-Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
  Bản cáo bạch, chốt danh sách để hoán đổi cổ phiếu công ty hợp nhất, thông báo về việc hoán đổi cổ phiếu công ty hợp nhất
  TDN-CBTT danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023
  TDN-CBTT BB, NQ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
  TDN-TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
  TDN-CBTT điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  TDN-CBTT nghị quyết HĐQT thông qua bản cáo bạch và hồ sơ triển khai đăng ký phát hành cổ phiếu hoán đổi
  TDN-CBTT NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐHĐCĐ NĂM 2024
  TDN-BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023
  TDN-CBTT HỢP ĐỒNG HƠP NHẤT HAI CÔNG TY
  TDN-CBTT ỦY QUYỀN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH NĂM 2024
  TDN-CBTT TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI
  TDN- CBTT NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023
  TDN-DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY SAU HỢP NHẤT
  TDN-CBTT NHÂN SỰ ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG
  TDN-CBTT BỔ SUNG TÀI LIỆU ĐHĐCĐ NĂM 2023
  TDN-DT TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023
  Hồ sơ công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
  TDN-Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
  TDN-TB ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
  TĐN-CBTT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
  TDN-Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
  Thông báo thay đổi người được ủy quyền Công bố thông tin
  TDN-CBTT KÝ HỢP ĐỒNG SOÁT XÉT KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai